براؤزنگ زمرہ

نظر

چرګ باچا ( آفسانه)

عجبه مرغه وو دا ډول باچهی طبيعت ئې وو چی نه به ئې د چرګو سره بد کول او نه به ئې وهلې ترټلې بلکه د مينى نظر به ئې ورباندى ساتئ او…