“کوټه کښې نندارتون”

د پاکستان په سترو ښهرونو کښې هره ورځ په يو بله پلمه نندارتونونه کېږي او د د لرغون توکو مينه لرونکي سوداګر پکښې ګډون کوي خو ولې په…